SAMLINGEN

DEN LIVERÖDSKA WUNDERKAMMAREN

Hjärtat i Luftslottets verksamhet är vårt mikromuseum över det förunderliga och oförutsägbara. Initiativtagaren Jonas Liveröd har under många år samlat på föremål som på olika sätt väcker förundran och kallar samlingen för Den Liverödska Wunderkammaren. Namnet är med glimten i ögat en försvenskning av det tyska uttrycket Wunderkammer – ett Undrens rum. Wunderkammern var en föregångare till våra nutida museum, fenomenet växte fram under renässansen i Europa som en form av privat samling av märkvärdigheter, ting vars kategorisering i världen ännu inte hade definierats. Det var en form av samlande som blev mycket populärt, att samla världens ovanliga och överraskande ting. Konst och vetenskap, esoteriska idéer och exotiska ting fanns sida vid sida i dessa rum. Det är ett rum som är befriat från regler, där skapar man sina nya. Den Liverödska Wunderkammaren är lika delar ett encyklopediskt konstprojekt som ett fullt fungerande mikromuseum. Här får man ta del av en vildvuxen blandning av objekt och där gränsen mellan fakta och fiktion är flytande. Här blir historierna lika viktiga som sakerna i samlingen. Här samsas indonesiska begravningsrobotar, mexikansk förbannelsespray, kejserliga lejon, smycken gjorda av människohår, hyllmetrar av dödslitteratur, antika kartfodral, ryamattor med motiv av DDR-arkitektur, korsfästelsescener i flaskor, tiomiljardersedlar från Jugoslavien, törnekronor och psykiatrisk konst. Likt en rysk docka huserar det lilla museet även ett annat museum inuti museet: The Museum of informal sculpture.

– Luftslottet har en ständigt växande bibliotek med litteratur runt döden. Här finns läsning från antikens Grekland till dagens Hong Kong via en ordentlig del om svensk begravningskultur. Alla har de gemensamt att de berör döden och ritualerna som omger denna. Är du nyfiken och vill djupdyka i biblioteket så är du välkommen att boka en natt i vår gästbostad på våningen under
museet. Skriv till info@luftslottet.vision.

– Museet är en levande och föränderlig plats, har du något ovanligt som du tror skulle passa i museet? Vi välkomnar varmt donationer av överraskande ting som utvecklar samlingen.

DEN LIVERÖDSKA WUNDERKAMMAREN: an introduction
At the heart of Luftslottets activities is our micro-museum of the marvelous and unpredictable. The initiator Jonas Liveröd has for many years collected objects that in various ways arouse wonder and has named the collection Liverödska Wunderkammaren. The name is a Sweedifyed version of the German expression Wunderkammer – a Room of Wonder. The Wunderkammer
was the origin of our contemporary museums and the phenomenon emerged during the Renaissance in Europe as a form of private collection of oddities, things whose categorization in the world had not yet been defined. It was a form of collecting that became very popular, collecting the world’s unusual and surprising things. Art and science, esoteric ideas and unusual
objects were shown side by side in these rooms. It is a place that is free from rules, where you create your new ones. The Liverödska Wunderkammaren is as much an encyclopedic art project as a fully functioning micro-museum. Here you get to take part in a wild mixture of objects and where the boundary between fact and fiction is fluid. Here, the stories become as important as the things in the collection. Indonesian funeral robots, Mexican curse spray, imperial lions, jewelery made of human hair, a library of death literature, antique map casings, home made rugs with motifs of GDR architecture, crucifixion scenes in bottles, ten billion notes from Yugoslavia, crown of thorns and psychiatric art. Like a Russian doll, the small museum also houses another museum inside the museum: The Museum of informal sculpture.

The museum is a living and dynamic place, do you possess something you think would fit in the
collection? We are more than happy to welcome donations of wonderful objects in our museum.

EXEMPEL UR SAMLINGEN

ADRESS

Ågårdskvarn 4
533 91 Götene

SOCIALA MEDIER